• Huishoudelijk reglement

  Artikel 1 -  Algemene bepalingen

  1.    De vereniging genaamd voetbalvereniging Zwentibold, hierna te noemen “de vereniging” is bij notariële akte opgericht op 9 juli 1931 en is gevestigd te Sittard-Geleen

  2.    Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onver­bre­kelijke samen­hang met de statuten van de vereniging, zoals deze laatstelijk zijn gewij­zigd en geheel opnieuw vastgesteld bij notariële akte op 30 juni 2017.

  Artikel 2 -  Leden

  a. De vereniging bestaat uit:

  • jeugdleden
  • seniorenleden
  • steunende leden
  • leden van verdienste
  • ereleden

  b. Jeugdleden zijn die leden die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt.

  c  Senioren zijn leden van achttien jaar en ouder.

  d. Steunende leden zijn verenigingsleden

  Artikel 3 -  Leden van verdienste en ereleden

  1.    Leden van verdienste zijn zij, die wegens bijzondere ver­diensten jegens de vereni­ging door het bestuur als zodanig zijn be­noemd. Leden van verdienste hebben alle rechten van de leden.

  2.    Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich jegens de vereniging bijzonder verdien­stelijk hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur als zodanig door de algemene verga­dering met tenminste 4/5 der geldig uitgebrachte stemmen zijn benoemd. Op leden van verdienste en ereleden rusten geen geldelijke verplichtin­gen, zij hebben echter wel alle rechten van de leden.  Met erelid wordt gelijkgesteld degene aan wie de titel “ere­voorzitter” is verleend.

  3.    Degene die zich op het bestuurlijk vlak in buitengewone mate heeft ingezet voor de vereniging kan na het aftreden als voorzitter op voorstel van het bestuur tot erevoor­zit­ter worden benoemd door de algemene vergadering met ten­minste 4/5 der geldig uitgebrachte stemmen.

  Artikel 4 - Donateurs

  1.    De vereniging kent naast leden donateurs.

  2.    Donateurs zijn die natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegela­ten en die zich jegens de vereni­ging verplichten om jaarlijks een door het bestuur vastge­stelde bijdrage te storten.

  3.    Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen in of krachtens de statuten en/of reglemen­ten zijn toegekend of opgelegd.

  4.    De rechten of verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behou­dens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft.

  5.    Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

  Artikel 5 - Het lidmaatschap

  1.    De aanmelding geschiedt door invulling, dagtekening en onder­tekening van een door de secretaris te verstrekken aan­mel­dingsformulier, waarop de volgende gegevens zijn in te vullen: naam, voornaam (voluit), adres, geboor­tedatum, tele­foonnummer, nummer paspoort of ID kaart, IBANnummer en machtiging voor het automatisch incasseren van contributie, alsmede de vereniging(en) waarvoor het kandidaat-lid de laat­ste 5 jaren heeft gespeeld. Voor jeugdleden dient het formu­lier mede ondertekend te worden door de wettelijk vertegen­woordi­ger. Het bestuur kan vorderen, dat de in het formulier ver­strekte gegevens door deugde­lij­ke bewijzen worden ge­staafd.

  2.    De kosten voor de aanmelding van leden worden door het bestuur vastge­steld. Deze kosten dienen bij de inlevering van het aanmeldingsformulier te worden voldaan.

  3.    Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden toegelaten, worden aangemeld bij de KNVB.

  4.    Steunende leden worden aangemerkt als verenigingslid en behoeven niet te worden aangemeld bij de KNVB.

  Artikel 6 - Aanneming van leden

  1.    Het lidmaatschap wordt verkregen door een besluit tot toela­ting door de secreta­ris namens het bestuur genomen. De secre­taris kan niet eigen­mach­tig iemand het lidmaat­schap weigeren, alsdan beslist het bestuur over het al dan niet toelaten.

  Artikel 7 - Rechten en plichten van leden

  Buiten de verplichtingen, geregeld in artikel 5 van de statuten, hebben alle leden de hierna te noemen rechten en plichten.

  1.    Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement te ontvan­gen, dit op verzoek van het lid.

  2.    Zij hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden.

  3.    Zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de ledenver­ga­deringen.

  4.    Zij hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door het bestuur niet anders is bepaald.

  5.    Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behan­delen of te onder­zoe­ken c.q. te doen behandelen of te doen onderzoe­ken en over het resultaat van de behandeling en/of het onder­zoek bericht te geven aan het lid dat het voor­stel, de klacht of de wens heeft ingediend.

  6.    Zij hebben de plicht het be­stuur in kennis te stellen van de verandering van hun adres.

  7.    Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contribu­tie.

  Bij voorkeur betaling via automatische incasso, welke in 2 termijnen kan geschieden. Indien de contributie niet via automatische incasso gaat, dient deze in een termijn voldaan te worden.

  8.    Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging, alsmede van de door het bestuur of door het bestuur aangewezen com­mis­sies gegeven richtlijnen, bene­vens de voorschriften van de KNVB.

  9.    Ze hebben de plicht om zelf hun voetbalbroek en -kousen aan te schaffen. VV Zwentibold verstrekt aan ieder speler die aan een wedstrijd deelneemt, een wedstrijdshirt voor de betreffende wedstrijd. Broeken en kousen dienen door de speler zelf aangeschaft te worden. Dit moet gebeuren bij een door de vereniging gecontracteerde leverancier. Deze leverancier levert de door de vereniging goedgekeurde kledinglijn. Andere dan deze kleding mag tijdens wedstrijden niet door de speler gedragen worden.

  10.   Heeft een speler hulpmiddelen nodig om zijn sport te kunnen beoefenen (denk aan braces e.d.) dan heeft hij de plicht om die zelf aan te schaffen. De vereniging verleent geen bijdrage in de aanschafkosten.

  11.   Normen en waarden

  Een aantal afspraken waar iedere speler zich aan te houden heeft. Hierdoor weten we precies wat we aan elkaar hebben en wat we van elkaar kunnen en mogen verwachten. Die duidelijkheid brengt een hoop rust rondom datgene waar we ons echt mee bezig moeten houden, nl. met voetballen. Hieronder volgen de afspraken met daarbij vermeld wat er gebeurt wanneer men zich daar niet aan houdt.

  • Gedrag

  Iedere speler dient zich behoorlijk te gedragen, zowel binnen als buiten het veld. Dit is niet alleen nodig in sociaal opzicht ten aanzien van anderen, maar het bepaalt ook het imago van de vereniging. Gedraag je dus correct ten opzichte van medespelers, tegenstanders, scheids- en grensrechters, leiders, trainers, commissie- en bestuursleden en publiek.

  We hebben te maken met een teamsport. Accepteer fouten van je medespelers en maak ze naderhand bespreekbaar. Leg je neer bij beslissingen van anderen, die daar verantwoordelijk voor zijn, zoals trainers/leiders/scheids- en grensrechters; zelfs al zijn de beslissingen ‘verkeerd’.

  Maak voor en na trainingen/wedstrijden geen puinhoop van het kleedlokaal. Ruim je eigen troep op. Samen met de leider worden afspraken gemaakt over wie wanneer verantwoordelijk is voor het netjes achterlaten van de kleedruimte.

  • Kleding

  Het is ook belangrijk dat elke speler er fatsoenlijk op staat. Dat betekent dus  schoenen poetsen, shirt in de broek, opgetrokken sokken.

  • Trainingen

  Iedere speler behoort te trainen. Het aantal trainingen hangt of van het team waarin je speelt. Meld je tijdig af bij de trainer wanneer je niet kunt trainen, ten minste een uur voor aanvang van de training. Zorg dat je ruimschoots op tijd voor aanvang van de training aanwezig bent. Kleed je snel om, ga naar het trainingsveld en zorg voor een goede warming-up, opdat de trainingstijd benut kan worden om te trainen. Van de trainer ontvang je instructies over de warming-up. Ruim na de training gezamenlijk de materialen op en douche vervolgens goed maar ‘kort’.

  • Wedstrijden

  Bij wedstrijden dient elke speler op tijd aanwezig te zijn. Voor aanvang van een thuiswedstrijd en bij uitwedstrijden op de aangegeven tijd. Meld je tijdig af bij je trainer/coach; uiterlijk twee dagen voor de wedstrijd. Indien je verhinderd bent door een blessure meld dat dan bij je trainer en laat de blessure vakkundig behandelen.

  Doe voor trainingen en wedstrijden horloges, kettinkjes e.d. af om gevaar voor jezelf en anderen te voorkomen.

  • De rol van Ouders/Verzorgers van de jeugdspelers:

  Ouders van jeugdspelers spelen een niet onbelangrijke rol. Zij moeten immers hun kinderen stimuleren om te sporten en bewaken mede de wijze waarop daar invulling aan gegeven wordt. Het is dan ook een taak van onze voetbalvereniging om onze doelstellingen, ons  voetbaltechnisch beleid en onze overige afspraken onder de aandacht van de ouders te brengen en daar steun voor te vragen.

  Artikel 8 - Straffen

  1.    In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten, dat in strijd is met de wet, dan wel de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.

  2.    Straffen opgelegd door de tuchtcommissie van de KNVB, waaronder begrepen die ten gevolge van een gele of rode kaart, dienen door de leden zelf te worden betaald.

  3.     Het bestuur is bevoegd om, met inachtneming van het begin­sel van hoor en weder­hoor, naast een straf welke aan een speler, grensrechter, begelei­der, verzor­ger of ander lid wordt gegeven en door de tuchtcommis­sie van de KNVB wordt afge­daan, een bijkomende straf vanuit de vereniging op te leggen.

  Artikel 9 - Het dagelijks bestuur

  1.    De voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur neemt alle beslissingen welke niet tot een gewone bestuurs­vergade­ring kunnen worden uitgesteld. Het dagelijks bestuur deelt zijn besluiten, ter bekrachtiging op de eerstvolgende be­stuurs­vergade­ring mede.

   

  2.    Taken van de voorzitter:

  a.    geeft, in overleg met de vicevoorzitter leiding aan en houdt toezicht op het gehele vereni­gingsleven;

  b.    is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woord­voer­der, tenzij hij deze taak aan een ander bestuurs­lid heeft overge­dragen.

   

  3.    Taken van de vicevoorzitter

  a.    geeft in overleg met de voorzitter leiding aan en houdt toezicht op het gehele vereni­gingsleven;

  b.    vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid.

   

  4.    Taken van de secretaris:

  a.    voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, onderte­kent alle van hem uitgaande stukken, is ver­plicht afschriften ervan te houden en deze evenals de inge­komen stukken te bewaren.

  b.    heeft het beheer over het archief en is aan­sprakelijk voor goederen die hem van vereni­gingswege zijn toever­trouwd;

  c.     zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen;

  d.    zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvul­lin­gen in de statuten en reglementen;

  e.    houdt een voor leden toegankelijke lijst bij, waarin de na­men en adres­sen van alle leden van verdienste en ereleden zijn opgeno­men.

  5.    Taken van de penningmeester:

  a.    beheert de gelden van de vereniging;

  b.    zorgt voor het innen van de aan de vereniging toeko­mende gel­den en draagt zorg voor alle door het be­stuur en de algeme­ne vergadering goedge­keurde uitgaven;

  c.     houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven;

  d.    voert de briefwisseling, voor zover deze be­trekking heeft op de uitvoe­ring van de in de voorgaande leden van dit artikel vermelde ta­ken, ondertekent alle van hem uitgaande stuk­ken, is verplicht afschrif­ten te houden en deze, evenals de op de uitvoering van eerder ge­noemde taken betrekking hebben­de ingekomen stukken te bewaren;

  e.    brengt in de algemene vergadering verslag uit van de finan­ciële toestand en legt daarbij over de balans en de staat van baten en lasten met toelichting over het afgelo­pen vereni­gingsjaar en een begroting voor het komende verenigings­jaar.

  Artikel 10 - Kascommissie

  1.    Conform artikel 12 lid 3a van de statuten worden door de alge­mene ledenverga­de­ring de leden van de kascommissie be­noemd.

  2.    De kascommissie bestaat uit drie leden en twee reserve le­den.

  3.    De kascommissie houdt toezicht op het beheer van de pen­ningmeester, Zij is gehouden tenminste éénmaal per jaar de kas de saldi, de boeken en beschei­den van de penning­mees­ter na te zien. Van de uitkomst van dit onderzoek wordt verslag uitgebracht aan het bestuur.

  4.    Indien de kascommissie termen aanwezig acht om de penning­meester de dechar­geren zal zij een betreffend voorstel doen aan de algemene vergade­ring. De kascommissie is bevoegd aan het bestuur voorstellen betreffende het finan­ciële beheer te doen.

  Artikel 11 - Overige commissies

  1.    Behoudens de algemene vergadering kunnen de verenigingsor­ganen slechts (sub)-commissies instellen, de benoeming en ont­slag van de leden ervan en de werkwij­ze van die commis­sies regelen, voor zover dit ligt binnen het taakgebied van het desbetref­fende verenigingsorgaan. Verenigingsorga­nen zijn onder meer het bestuur, de vergade­ring en de com­missies.

  a.    jeugdcommissie

  b.    seniorencommissie

  c.     veteranencommissie

  d.    technische commissie

  e.    activiteiten- / vrijwilligerscommissie

  f.      pr- / sponsorcommissie

  g.    materialen- en terreinencommissie

   

  2.    De benoeming tot lid van een commissie geschiedt, behou­dens tussentijds bedanken, voor één jaar of tot de op­dracht is vol­bracht of ingetrokken.

  3.    Bij het besluit tot instelling van een commissie worden de samenstelling, taak, bevoegdheid en werkwijze van de commissie in een instructie vastge­legd. Deze instructie wordt be­schouwd als een onlosma­kelijk deel van het huis­hou­delijk reglement.

  4.    Elke commissie rappor­teert tenminste één keer per kalen­der­jaar over de voortgang van zijn werkzaamheden aan het or­gaan, dat de commissie benoemde, tenzij in de instructie anders is bepaald.

  5.    Een commissie vergadert zo dikwijls de voorzitter of ten­minste twee leden van de commissie dit wenselijk achten.

  6.    Een commissie is verantwoording schuldig aan het orgaan dat de desbe­tref­fende commissie heeft ingesteld.

  Artikel 12 - Contributie

  1.    De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene vergade­ring zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.

  2.    Ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.

  3.    Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.

  4.    Kaderleden die actief deelnemen aan wedstrijden krijgen een door de algemene ledenvergadering vastgesteld korting op hun contributie.

  Artikel 13 - Kostenvergoedin­gen voor opleidingen

  Ieder lid dat opgeleid wil worden tot kaderlid (jeugd en senioren) krijgt de kosten van de opleiding door de vereniging vergoed. Het bestuur kan over verdere vergoedingen voor opleidingen in gezamenlijk overleg met de betrokkene besluiten nemen.

  Artikel 14 - Gebouwen van de vereniging

  1.    De vereniging draagt generlei verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook, van leden en derden in de gebouwen aanwezig.

  2.    Het clubhuis is gedurende door het bestuur in overleg met de beheerstichting aan te wijzen uren voor de leden toeganke­lijk. Van deze regeling wordt aan de leden mededeling gedaan.

  3.    Het bestuur is bevoegd, één of meer voor gebruik van de leden bestemde lokalen van de vereniging, voor bijzondere doeleinden te reserveren. Bij gebruikmaking van deze bevoegdheid geschiedt daarvan tijdige medede­ling aan de leden.

   

  Artikel 15 - Wedstrijden

  1.    De spelers zullen op een door het bestuur te bepalen wijze van hun opstelling en indeling in een van de teams in kennis worden gesteld. Bij verhinde­ring is iedere speler verplicht tenminste 24 uur van tevoren dit onder opgaaf van reden te melden aan de leider en/of aanvoerder van het desbe­treffende team.

  2.    Bij wedstrijden zal zo mogelijk ieder team vergezeld zijn van een leider, aan te wijzen door het bestuur. De leider is de eerst verantwoordelij­ke voor het gebeuren rond de wedstrijd. Hij rapporteert onregelmatigheden aan het bestuur.

  3.    Leden die aan wedstrijden deelnemen dienen in de voorge­schreven kleding te verschijnen.

  4.    De spelers van een team zijn in beginsel gehouden tijdens wedstrij­den te handelen volgens de aanwijzing van de aanvoer­der en de leider.

  5.    Het bestuur is bevoegd namens de vereniging wedstrijden uit te schrijven en de vereniging te doen inschrijven als deelneemster aan door andere personen georganiseerde wedstrij­den, waarvoor door de KNVB toestem­ming is verleend.

  6.    Van het behalen van prijzen, kampioenstitels of premies door een elftal en/of leden, die de vereniging op enige wed­strijd vertegenwoordigen, geschiedt aanteke­ning in een daar­toe bestemd geschrift. Bedoelde prijzen en premies zijn eigen­dom van de vereniging en komen aan de vereniging ten goede.

  Artikel 16 - Aansprakelijkheid van de leden

  1.    Ieder der leden is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroor­zaakt te zijn door hem of hen die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrok­kene(n) wordt aange­toond.

  2.    Voor de kosten die gepaard gaan met de afdoening van strafzaken e.d. door de KNVB kunnen de leden niet aan­spra­kelijk worden gesteld.

  Artikel 17 - Representatie

  Bij onderstaande gebeurtenissen worden namens de vereniging, indien de secreta­ris hiervan tijdig kennis heeft kunnen nemen, door het bestuur te bepalen attenties verstrekt:

  a.    huwelijk van een lid;

  b.    geboorte zoon/dochter van een lid:

  c.     bij overlijden van een lid, zijn/haar echtgeno(o)t(e) of kind;

  d.    bij 25- of 50-jarig huwelijksjubileum van een lid;

  e.    bij het  25-, 40-, 50-, 60-, of 70 jarig verenigingsjubileum van een lid. Jaarlijks worden de jubilarissen van dat jaar gehuldigd tijdens de ALV.

  f.      overige representaties en attenties te bepalen door het bestuur.

   

  Artikel 18 - Het clubblad en de website alsmede sociale media

  Het clubblad ‘Zwentibold’ verschijnt zo mogelijk 1x per kwartaal.

  De inhoud en strekking van de opgenomen artikelen in clubblad, website en op sociale media, mogen het belang van de vereni­ging in het algemeen niet schaden. In de redactie zal een daartoe aange­we­zen bestuurs­lid plaats­nemen. Het bestuur is verant­woorde­lijk voor het samenstel­len, verschijnen en verspreiden van informatie en bepaalt de vorm waarin die verschijnt.

  Artikel 19 - Sponsoring

  Het bestuur stelt richtlijnen op voor het aangaan van sponsorcontracten.

  Artikel 20- Wijziging van het huishoudelijk reglement

  1.    Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste 14 dagen bedragen.

  2.    Tenminste 14 dagen voor de vergadering wordt gehouden, moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedra­gen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage gelegd worden tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestel­de wijziging van het huis­houde­lijk reglement tenminste 14 dagen voor de vergade­ring in het cluborgaan en/of op de website en/of in sociale media gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezon­den.

  3.      Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen van de Algemene Ledenvergadering

  Artikel 21 - Slotbepalingen

  1.    Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.

  2.    Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig moge­lijk de tekst bekend gemaakt aan de leden.

  3.    Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit regle­ment treden in werking 14 dagen na vaststelling.

  4.    In situaties waarin de reglement niet voorziet beslist het bestuur van de vereniging.

   

  Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van de vereniging de dato 3 november 2017.